ﻋﻤﻞ آﻣﺪن ﻗﯿﺮ‬‬
 
آراکس بیتومین -آراکس معدن Arax mine-gilsonite
فروش گیلسونایت قیر طبیعی مستقیم از معدن مشارکت اکتشاف و استخراج GILSONITE-NATURAL BITUMEN
 
 

ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻫﺮ اﻧﺪازه دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻤﺘﺮ، ﻫﻮا ﺳﺮدﺗﺮ و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮش ﮐﻨﺪﺗﺮ و زﻣـﺎن آن ﻃـﻮﻻﻧﯽﺗـﺮ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬‬‬‬
‫2-4-6- ﻗﯿﺮاﺑﻪﻫﺎ‬‬
‫ﺳﻔﺖ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﯿﺮﻫﺎ و ﻇﻬﻮر ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣـﻞ در آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﻗﯿﺮاﺑـﻪ، ﺗﺒﺨﯿـﺮ آب ﻣﻮﺟـﻮد در آن، درﺻـﺪ ﺟـﺬب آب‬ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ و ﻓﺸﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ (ﻏﻠﻈﺖ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ)، ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺒﺨﯿـﺮ آب و‬ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﻗﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮﯾﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻫﻮای ﺳﺮد، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ زﯾﺎد، ﯾﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺶ ﻗﯿﺮ، ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﺑﺮای ﻗﯿﺮﻫﺎی آﻧﯿﻮﻧﯿﮏ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺮﻫﺎی ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.‬ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﯿﻨﻪ، ﻫﻤﻮاره ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑـﺮای آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺳـﺮد ﻓﻘـﻂ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان از ﻗﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺪﺷﮑﻦ و دﯾﺮﺷﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.‬‬‬‬
 
‫درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺮ‬‬

‫ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد، ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻨﮑﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ از اﻧﻮاع ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای و ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط در‬ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺟﺪول زیر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮط، ﮐـﺎرآﺋﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ در‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت اﺟﺮای ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.‬‬‬


‫راﻫﻨﻤﺎی درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد‬‬

ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻫﺮ اﻧﺪازه دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻤﺘﺮ، ﻫﻮا ﺳﺮدﺗﺮ و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮش ﮐﻨﺪﺗﺮ و زﻣـﺎن آن ﻃـﻮﻻﻧﯽﺗـﺮ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬‬‬‬ ‫2-4-6- ﻗﯿﺮاﺑﻪﻫﺎ‬‬ ‫ﺳﻔﺖ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﯿﺮﻫﺎ و ﻇﻬﻮر ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣـﻞ در آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﻗﯿﺮاﺑـﻪ، ﺗﺒﺨﯿـﺮ آب ﻣﻮﺟـﻮد در آن، درﺻـﺪ ﺟـﺬب آب‬ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ و ﻓﺸﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ (ﻏﻠﻈﺖ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ)، ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺒﺨﯿـﺮ آب و‬ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﻗﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮﯾﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻫﻮای ﺳﺮد، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ زﯾﺎد، ﯾﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺶ ﻗﯿﺮ، ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﺑﺮای ﻗﯿﺮﻫﺎی آﻧﯿﻮﻧﯿﮏ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺮﻫﺎی ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.‬ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﯿﻨﻪ، ﻫﻤﻮاره ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑـﺮای آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺳـﺮد ﻓﻘـﻂ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان از ﻗﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺪﺷﮑﻦ و دﯾﺮﺷﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.‬‬‬‬   ‫درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺮ‬‬  ‫ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد، ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻨﮑﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ از اﻧﻮاع ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای و ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط در‬ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺟﺪول زیر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮط، ﮐـﺎرآﺋﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ در‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت اﺟﺮای ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.‬‬‬ ‬  ‫راﻫﻨﻤﺎی درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد‬‬ روسازی   ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺟﺪول :‬ ‫1- ﻓﻘﻂ ﺑﺮای آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.‬‬ ‫2- ﭼﻮن ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﻌﺎل ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ از 27 ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 107 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻠﯿﻪ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و‬ ‫اﺣﺘﯿﺎطﻫﺎی ﻻزم رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.‬‬‬ ‫3- درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﻌﺪ از اﺧﺘﻼط ﻗﯿﺮ و ﻣﺼﺎﻟﺢ‬‬ ‫4- ﻣﻌﺮف ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دود آﺑﯽ رﻧﮓ از آن ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻧﺸﻮد.‬‬
روسازی


ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺟﺪول :‬
‫1- ﻓﻘﻂ ﺑﺮای آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.‬‬
‫2- ﭼﻮن ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﻌﺎل ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ از 27 ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 107 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻠﯿﻪ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و‬ ‫اﺣﺘﯿﺎطﻫﺎی ﻻزم رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.‬‬‬
‫3- درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد ﺑﻌﺪ از اﺧﺘﻼط ﻗﯿﺮ و ﻣﺼﺎﻟﺢ‬‬
‫4- ﻣﻌﺮف ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دود آﺑﯽ رﻧﮓ از آن ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻧﺸﻮد.‬‬


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:درباره وبلاگ


آراکس بیتومین فروش بیتومین گیلسونایت قیر طبیعی معادن گیلسونایت آراکس Arax mine-Arax bitumen اکتشاف و استخراج معادن bitumen3000@yahoo.com تماس با ما: تلفن:3229383 -0835 موبایل:09181348149
آخرین مطالب
نويسندگان


خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 145
بازدید دیروز : 82
بازدید هفته : 145
بازدید ماه : 4142
بازدید کل : 5043
تعداد مطالب : 352
تعداد نظرات : 8
تعداد آنلاین : 1